Straling

Wat is straling?

Straling is elektromagnetische energie. Alle soorten elektromagnetische straling, van zonnestraling, röntgenstraling en radioactiviteit tot aan elektromagnetische straling van zendmasten en mobiele telefoons, behoren tot het elektromagnetische spectrum. Van het elektromagnetisch spectrum kunnen wij alleen maar licht en warmte met onze zintuigen waarnemen. Alle andere soorten straling kunnen wij alleen maar waarnemen middels instrumenten.

over-straling

Het leven is onlosmakelijk verbonden met elektromagnetisme: zonder elektromagnetisme zou leven zoals wij dit nu kennen niet mogelijk zijn. Elektromagnetisme is één van de vier door de natuurkunde erkende basisvoorwaarden voor bestaan, evenals de zwaartekracht en de sterke en zwakke kernkrachten (dat wat materie bijeen houdt).

De mens bestaat ook uit deze krachten, plus wat ook wel ‘sterrenstof’ genoemd wordt: de ongeveer honderd elementaire deeltjes waaruit alle materie, inclusief de sterren, is opgebouwd.

Soorten natuurlijke straling

De straling waar de mens al sinds mensenheugenis mee in harmonie leeft en onderdeel uitmaakt van zijn natuurlijke habitat, is de straling van het aardmagnetisch veld, de zogenaamde geopatische straling,  kosmische straling en de Schumann-resonantie.

Aardmagnetisch veld

images-26Vanuit de aardkern straalt een enorm magnetisch veld dat de hele aarde omringt. Dit aardmagnetisch veld reikt tot vele duizenden kilometers ver in de ruimte en beschermt de planeet tegen de ioniserende straling van de zonnewind. De sterkte van dit magnetisch veld fluctueert: hoe dichter bij de aardkern, hoe sterker het is. Aanwezigheid van bijvoorbeeld breuklijnen, wateraders of metalen in de aardkost kan de magnetische uitstraling versterken.  Van oudsher wisten boeren dat het magnetisch veld van de aarde invloed heeft op gewassen en dieren. Met behulp van een zogenaamde wichelroede, een y-vormige stok of twee L-vormige koperen staven, werden de ‘aardstralen’  gemeten. Dit gaf een indicatie van de geschiktheid van een locatie voor het verbouwen van gewassen of het bouwen van stallen. Aardstralen worden wel eens naar het rijk der fabelen verwezen, maar zijn in feite niets anders dan uitstralingen van het aardmagnetisch veld. Tegenwoordig zijn deze met wetenschappelijke meetapparatuur te meten.

Kosmische straling

Kosmische straling-1Kosmische straling  is een verzamelnaam voor de continue stroom van elementaire deeltjes vanuit de kosmos naar de aarde. Van kosmische straling zijn geen directe fysieke effecten op mens, dier en natuur bekend, behalve dat het wolkenvorming zou kunnen beïnvloeden, maar dat staat ter discussie.

Schumannresonantieveld

images-27In de atmosfeer van de aarde bestaat van nature een reeks van elektromagnetische trillingen die samen de Schumann resonantie genoemd worden. Ze ontstaan in de ionisfeer als gevolg van elektrische ontladingen (bliksem). Er zijn aanwijzingen dat onze lichaamseigen elektromagnetische velden afgestemd staan op deze Schumann-golven en op het aardmagnetisch veld en dat deze zwakke natuurlijke elektromagnetische velden zeer gunstige effecten hebben op biologische systemen.

Kunstmatige straling

emfstralingDe afgelopen 200 jaar is aan alle van nature aanwezige straling steeds meer kunstmatige straling toegevoegd. De harmonie tussen de elektromagnetische mens en zijn elektromagnetische omgeving raakte hierdoor steeds meer verstoord. Na de invoering van elektriciteit  maakten mensen melding van gezondheidseffecten. Dit jaar werd bekend dat wonen onder of in de directe nabijheid van hoogspanningleidingen mogelijk kanker kan veroorzaken. De overheid wil daarom nu alle huizen aankopen die direct onder hoogspanningsleidingen staan.

Stralingsbronnen-in-huis-homepageSinds 1990 is draadloze technologie in een rap tempo een steeds groter onderdeel van ons leven gaan uitmaken. Draadloze technologie wordt o.a. gebruikt voor mobiele telefoons, wifi, draadloze gameconsoles en ‘slimme’ apparaten zoals de slimme meter. Veel mensen verkeren ten onrechte in de veronderstelling dat deze manier van data overdracht te vergelijken is met die  van radio- en televisieuitzendingen. Maar draadloze technologie maakt geen gebruik van radiogolven, maar van de hoogfrequente microgolven; dit is hetzelfde soort straling als die van de magnetron, vandaar dat mobiele telefoons een SAR-waarde hebben die aangeeft hoeveelheid tijd het duurt voor een opwarmingseffect van 1 graad Celsius wordt bereikt.

EHS1Bij de invoering van draadloze technologie is alleen gekeken naar dit opwarmingseffect terwijl biologische effecten buiten beschouwing zijn gelaten. Het zijn juist deze biologische effecten waar veelvuldig melding van wordt gemaakt; naar schatting 3 tot 10 procent van de Nederlandse bevolking heeft gezondheidsklachten ooit in verband gebracht met straling (bron: Universiteit Utrecht).

Om aan de enorme behoefte aan draadloze communicatie tegemoet te komen zijn veel zendmasten nodig. Hierdoor is de natuurlijke achtergrondstraling van 0,000.001 µW/m2 ondertussen met een factor van ruim een miljoen keer overstemd met onnatuurlijke straling en frequenties.

Kinderen en straling

floww-health-technology-8_740_0_s-1Meer nog dan volwassenen zijn kinderen actief met draadloze communicatie. Ze groeien op met mobiele telefoons, tablets, laptops en spelconsoles, zoals Play Station en Xbox. Ze vullen een groot deel van de dag met facebooken, twitteren, gamen of whatsappen en niet zelden gaat het mobieltje ook nog mee naar bed om de laatste ‘nieuwtjes’ met vrienden en vriendinnen uit te wisselen. Om daarna tijdens het slapen onder het hoofdkussen te verdwijnen. Dus áls dit soort straling invloed heeft op ons lichaam en welzijn vormen kinderen een extra kwetsbare groep, want ze hebben doorgaans ook nog eens een lagere weerstand dan volwassenen.

Zorgen om volksgezondheid

man_met-_hoofdpijn-1.510.275.sDraadloze technologie is ingevoerd zonder dat de langetermijneffecten voldoende bekend en onderzocht zijn. Ondertussen maken instanties die waken over onze gezondheid zoals de WHO en de Raad van Europa zich grote zorgen. Er zijn vele wetenschappelijke onderzoeken die schadelijke effecten van met name de hoogfrequente draadloze straling aantonen. Toch is er nog geen consensus over de vraag of straling al dan niet schadelijk is. Wel worden er in tal van ons omringende landen, zoals Duitsland, Oostenrijk, België en Frankrijk op basis van deze onderzoeken diverse voorzorgsmaatregelen genomen. Het is niet duidelijk waarom de Gezondheidsraad in Nederland zich op het standpunt blijft stellen dat er tot nu toe geen schadelijke effecten zijn gebleken voor de volksgezondheid.

 


Voor informatie, het opgeven voor een workshop of voor het maken van een afspraak kun je bellen naar: Irene Jonkers Tel. 0595-424581 of 06 811 68 572 of klik hieronder om contact op te nemen.