Lezing – Een nieuw begin in deze woelige tijd

Een nieuw begin in deze woelige tijd

Syrie1Wanneer we terugkijken in de geschiedenis herkennen we duidelijke parallellen tussen onze huidige tijd, de Occitaanse samenleving van Zuid Frankrijk in de Middeleeuwen en de vroegchristelijke tijd in Palestina. Ondanks het feit dat er steeds een periode van 1000 jaar tussen ligt, ontstaan er in elk tijdperk kleine of grotere gemeenschappen, die op zoek zijn naar een nieuwe samenleving. Kenmerkend hierbij is dat er steeds sprake is van een maatschappelijke onvrede, die leidt naar een spirituele zoektocht en naar bewustwording.
Terwijl de ontwikkelingen zich in de vroegchristelijke tijd voornamelijk afspeelden in Palestina, ontstaat er in Frankrijk in de Middeleeuwen een Occitaanse cultuur die vertakkingen heeft tot in Italië, de Balkan, Noord-Europa en Rusland.
In onze huidige tijd zien we dat er een bewustzijnsgolf ontstaat, die zo groot is dat ze zich uitstrekt over de hele wereld. Ook nu weer is er sprake van grote onvrede. We staan aan de rand van de afgrond en de mens is staat de Aarde te vernietigingen. Daarom is de tijd rijp voor een grote sprong naar voren. Het komt er nu op aan dat we in onze kracht gaan staan. Zijn wij in staat om samen deze nieuwe kracht te manifesteren? Een kracht die groot genoeg is om een positief tegenwicht te vormen? Kunnen wij nieuwe keuzes maken en zo een bijdrage leveren aan een veranderende wereld? Deze kracht ligt in onszelf en alleen wijzelf kunnen die keuze maken. Wij hebben een ongekend potentieel laten we dat gaan gebruiken.

– De vroegchristelijke tijd: de Geest

Galilea jpgTijdens het hellenistische tijdperk werden in Galilea de Griekse taal, filosofie, kunst en cultuur geïntroduceerd. De bewoners kenden een gezonde economie en stonden langs belangrijke toegangswegen in voortdurend contact met de rest van de wereld. Er was sprake van een vruchtbaar en creatief joods bestaan in zowel de intellectuele sfeer als de praktische aspecten van het leven. De bevolking had een open en alerte instelling. Zij waren symbolisch trouw aan buitenlandse heersers, maar bleven daarbij vrij onafhankelijk.
Maar er was ook bezorgdheid over voeding, armoede en landonteigening. Economische verschuivingen brachten onzekerheden met zich mee. Er waren spanningen tussen de overheersers en de inwoners. Daardoor ging men op zoek naar nieuwe zekerheden.
Dit was een goed klimaat waarin de boodschap van Jezus vruchtbaar was. Hij riep op tot transformatie van de menselijke relaties. In feite was Jezus een gnosticus.

-Gnosis

images-8Gnosticisme is ontstaan uit een ontmoeting van de Griekse cultuur en de erg verscheiden wereld van het Nabije oosten. Gnosis staat boven elk uiterlijk gezag. Het zegt dat de individuele mens door zijn kennis voor zichzelf de hoogste autoriteit kan zijn. Gnostici geloven in zichzelf. In elke mens bevindt zich iets wat hem in staat stelt om aan het tragische lijden van deze wereld te ontsnappen: ‘de goddelijke vonk’. Door die vonk is elke mens in wezen ‘goddelijk’. Deze overtuiging leidt tot wederzijds respect en de plicht om de andere bewust te maken van zijn eigen ‘weten’.
In de eerste eeuwen is de scheidslijn tussen gnosis en geloof nog zeer vaag. Sommige gnostische stromingen stonden zeer dicht bij het christendom en de Romeinse kerk bestreed ze als ketterij.

Het verlichte Occitanië van de Middeleeuwen: De Ziel

MinerveEen cultureel en politiek klimaat van vrijheid, verdraagzaamheid en nieuwsgierigheid maakt het in Occitanië mogelijk dat christenen, islamieten en joden in een zekere harmonie samenleefden.
Leven staat in hoog aanzien in Occitanië. De studie van de filosofie bloeit. Men studeert Grieks, Arabisch en Hebreeuws. Joden onderwijzen aan de zijde van christenen en muzelmannen aan de universiteit van Montpellier. Er bloeit in Occitanië een hoogstaande cultuur, die uniek is en samen met de Byzantijnse op het hoogste trapje staat van de christelijke wereld.

Montségur kopieIn deze samenleving kon het katharisme gedijen. Katholieken en katharen leefden vredig naast elkaar. De Katharen konden zich niet voorstellen dat God in al zijn goedheid de mens uit het paradijs zou hebben verdreven en hem zonder enige reden veroordeeld zou hebben tot het lijden. Tegenover de goede God, ‘de God van het Licht’, staat er volgens hen een ander even oneindig principe, dat zij ‘de Prins der Duisternis’ noemen. Deze Prins der Duisternis is volgens hen de schepper van de zichtbare wereld en van de materie.
Jezus heeft de mens bewust gemaakt van het goddelijke deeltje dat in hem verblijft: zijn ziel. Christus is voor de katharen de heraut van het Licht. Volgens hen wordt de redding niet door het geloof verkregen, maar door de kennis van zichzelf. De mens zelf is niet de oorzaak van zijn lijden. De mens kan zélf zijn weg tot verlossing vinden, door zich zijn oorspronkelijke goddelijke aard te herinneren.
Met dit gnostische principe ondermijnden de katharen de eenheid die de Romeinse kerk met alle moeite probeerde te bereiken. Dat irriteerde de religieuze en wereldlijke leiders mateloos. De kruistochten en de inquisitie hebben uiteindelijk een bloedig einde gemaakt aan deze bijzondere periode in de geschiedenis.

De huidige tijd: Het Lichaam

images-3Wat zijn onze uitdagingen in deze tijd? Laten we proberen zo neutraal mogelijk te blijven en niet mee te gaan met de collectieve angst, woede en de vele complottheorieën.
Het is ontzettend belangrijk dat wij ons herinneren dat ook wij een ‘goddelijke vonk’ in ons hebben. Een krachtveld dat verbonden is met het Licht van de Schepping. Dit Licht is Liefde, is Mededogen, is Vertrouwen. Door dit Licht hebben wij de Moed om nieuwe positieve keuzes te maken, hoe moeilijk deze misschien ook lijken te zijn. Wij staan op een kruispunt. Wanneer we dit met velen doen creëren we een morfisch veld waarmee we een kritische grens kunnen bereiken. Dat is nodig om het collectieve geheugen wakker te maken en het proces van richting te doen veranderen. Door ons af te stemmen op dit veld, komt er nieuwe informatie beschikbaar voor iedereen. Dit kan een omslagpunt zijn en leiden tot een ander gedrag met andere prioriteiten.

Laten wij samen Licht en energie sturen naar de brandhaarden op deze planeet en vragen om een vrede die ons menselijk begrip te boven gaat.


Voor informatie, het opgeven voor een workshop of voor het maken van een afspraak kun je bellen naar: Irene Jonkers Tel. 0595-424581 of 06 811 68 572 of klik hieronder om contact op te nemen.